Termes i condicions

0.OBJETO
Les presents Condicions Generals regulen les donacions en el lloc web
www.salarichcalderer.com, del que és titular FUNDACIO SALARICH-CALDERER (d’ara
endavant, FUNDACIO SALARICH-CALDERER).
La donació comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les
Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions
Particulars.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és
recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a la donació.

1.IDENTIFICACIÓ
FUNDACIO SALARICH-CALDERER, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: FUNDACIO SALARICH-CALDERER.
• El seu nom comercial és: FUNDACIO SALARICH-CALDERER.
• El seu CIF és: G58657909.
• El seu domicili social està en: C/ HISTORIADOR PERE TOMIC, 9 – 08695 BAGA –
BARCELONA (ESPANYA).
• Altres registres públics en els quals aparegui l’entitat:
o Registre de Fundacions de la Generalitat número 338.
o Registr e de entitats, serveis i establiments socials amb el número E01457.

2.COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que
detallem a continuació:
• Tel: 938245010.
• Email: info@salarichcalderer.com.
• Adreça postal: C. Historiador Pere Tomic, 9 – 08695 Bagà Barcelona.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FUNDACIO SALARICH-
CALDERER es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de
qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3.DONACIONS
Una vegada dins de www.salarichcalderer.com, i per a efectuar la donació, l’Usuari haurà de
seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en
www.salarichcalderer.com.

4.PROCÉS DE DONACIÓ
Per a realitzar qualsevol compra en www.salarichcalderer.com, és necessari que el client
sigui major d’edat.
Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

Indicar la quantitat a donar.

Indicar la periodicitat

Introduir informació.

Triar manera de contacte telèfon o mail.

Efectuar la donació.

Recepció via mail de confirmació.
CERTIFICAT
Juntament amb la seva donació, rebrà el corresponent certificat.

A aquest efecte, el client consent que aquest certificat se li remeti en format electrònic. El
client la rebrà en paper sota petició expressa. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest
consentiment electrònicament per a rebre el certificat en paper.

5.FORMES DE DONACIÓ
Posem a la seva disposició aquestes formes de donació:
a. Transferència bancària
Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de:
Entitat: [Introduir entitat]
Número de compte: [Introduir número de compte ]

6.POLÍTICA DE REVOCACIÓN DE DONACIONES
Segons estableix la normativa vigent en la matèria, el donant tindrà dret a REVOCAR les
donacions realitzades a la FUNDACIO SALARICH-CALDERER sempre que es donin els
motius enumerats en el Reial decret de 24 de juliol de 1889, del Codi Civil en compliment de
la Llei de 26 de maig.
El donant disposarà del termini màxim establert en la llei per a REVOCAR la donació
realitzada i informar la FUNDACIO SALARICH-CALDERER sobre el seu desig de revocar
aquesta donació.
La REVOCACIÓ implica que, la FUNDACIO SALARICH-CALDERER procedirà a la
devolució de l’import donat pel donant, seguint el mateix procediment triat pel donant per al
seu abonament.
El donant serà l’encarregat de fer tots els tràmits que consideri oportuns per a REVOCAR la
donació, així com comunicarà la seva decisió de REVOCAR la donació, emplenant per a
això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu
electrònic de FUNDACIO SALARICH-CALDERER.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el donant per a mantenir
la deguda comunicació davant la possible REVOCACIÓ de la donació.
El donant suportarà tots els costos que comporti la REVOCACIÓ de la donació.
7 . LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

FORMULARI D’INFORMACIÓ SOBRE LA INTENCIÓ DE
REVOCACIÓ
A l’atenció de:
FUNDACIO SALARICH-CALDERER
C/ HISTORIADOR PERE TOMIC, 9 – 08695 BAGÀ – BARCELONA.
Telèfono: 938245010.
Email: info@salarichcalderer.com.
Per la present li comunico que tinc la intenció de revocar la donació realitzada cap a vostès
en relació als següents imports:
IMPORTData de la donació:
Motius de revocació:
DADES DEL DONANT
Nom i cognoms:
CIF/NIF/NIE:
Domicili:
Telèfon:
Email:
En ____________ a _____ de __________ de __ __________.
Signatura